نام پدر : شعبان
تاریخ تولد :1338/04/16
تاریخ شهادت : 1362/11/21
محل شهادت : مریوان