به مقصد خواهند رسید ...
 آنانی که راه حق را انتخاب کردن و شبانه روز زحمت کشیدن و به خدا امیدوار بودنند " به مقصد خواهند رسید" 

با کلیک روی عکس ابعاد بزرگتر آن را مشاهده کنید .