خاطرات پرتغالی / الپيشت !
 


 الپيشت !

توي فاو گربه زياد پرسه مي زد. يك روز يكي از گربه ها آمد پايين خاك ريز. براي اين كه گربه
تركش نخورد و بلايي سرش نيايد، رو به گربه گفتم:
ـ پيشته . پيشته .
در همين موقع، علي رضا كوهستاني آمد. تا ديد دارم گربه را پيشت مي كنم و گربه هم اعتنايي
نمي كند گفت:
ـ رضا جان! مثل اين كه فراموش كردي تُو  خاك عراق هستيم. بايد باهاش عربي حرف بزني .
بايد بگويي:
ـ الپيشت !  الپيشت !

برگرفته از کتاب خاطرات پرتغالی - جواد صحرایی